นายอัครพงศ์  ภูติยา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา”

กล่องข้อความ:       หน้าแรก         คณะผู้บริหาร         ข้อมูลโรงเรียน          ผลงานของเรา         ภาพกิจกรรม           ติดต่อเรา

               

 

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน - แดง
Blue – Red

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน   

ดอกอินทนิลน้ำ
Queen's Flower

 

อัตลักษณ์โรงเรียน  คือ  คนดีศรี ท.3
           
ความหมาย คำว่า  อัตลักษณ์  หมายถึง  ลักษณะเป็นตัวตนที่โดดเด่นของโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"

ที่เกิดจากคนหรือบุคลากรของโรงเรียนเพื่อมุ่งสู่ปรัชญาโรงเรียนที่ว่า "โยคาเว ชายเต ภูมิ หมายถึง ผู้ฝึกฝนตนเองแล้วย่อมเป็นสุข"  

และสอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า "เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม"  เพื่อให้ถึงปณิธานโรงเรียนที่ตั้งไว้ คือ ''สร้างคนเก่ง คนดี สู่สังคมโลก"
              คนดีศรี ท.3 เป็นอัตลักษณ์โรงเรียนมัธยมเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยาที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนโดยมีการฝึกฝนตนเองในเรื่อง การเรียน การกีฬา คุณธรรมจริยธรรม และการให้ความร่วมมือกับชุมชน เป็นคนดี 

 

 

เอกลักษณ์โรงเรียน  คือ  ภูมิทัศน์งามตา  ทัศนาดนตรีพื้นเมือง

               ความหมาย  คำว่า เอกลักษณ์ หมายถึง ลักษณะที่เป็นหนึ่งและโดดเด่นของโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 

ในด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ดนตรีพื้นเมือง หรืออื่น ๆ ที่เป็นสิ่งเชิดชูเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนที่เป็นที่รู้จัก

และประทับใจแก่บุคคลอื่นๆ และชุมชน
                ภูมิทัศน์งามตา เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่แสดงถึงอาณาบริเวณที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนมีบรรยากาศที่รื่นรมย์ สวยงาม สะอาด
                ทัศนาดนตรีพื้นเมือง  เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่แสดงถึงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน

 

คำขวัญ

เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม

Study well / PlaynLotably / Act marally / Lead soiety

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนได้มาตรฐาน  บริหารแบบมีส่วนร่วม
เป็นศูนย์รวมองค์การแห่งหารเรียนรู้  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

The school meets standards,  allows cooperative
management and a learning center, for ASEAN community

 

ปรัชญา

ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน
Practice makes wisdom

 

ปรัชญา

สร้างคนเก่ง คนดี สู่สังคมโลก
To create excellent and good men to gobal society

 

คติพจน์

ลูก ท.3 ยิ้มงาม  ถามไถ่ ไหว้สวย ช่วยเหลือ

Smiling, Caring, Respectful, and Helpful

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

กล่องข้อความ:    ที่ตั้งโรงเรียน
    ประวัติโรงเรียน
   ข้อมูลโรงเรียน
   ทำเนียบบุคลากร

เมนู

ฝ่ายบริหารงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

      ศิลปะ

        ภาษาไทย

        สุขศึกษาฯ

        คณิตศาสตร์

     วิทยาศาสตร์

     สังคมศึกษาฯ 

        การงานอาชีพฯ

        ภาษาต่างประเทศ

 

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" 194  ถนนใสสว่าง  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

โทร: 042-711588, แฟกซ์: 042-711588

ข้อมูลโรงเรียน