ดูรายละเอียดคลิกที่รูปภาพ

 

นายอัครพงศ์  ภูติยา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา”

กล่องข้อความ:       หน้าแรก         คณะผู้บริหาร         ข้อมูลโรงเรียน          ผลงานของเรา         ภาพกิจกรรม           ติดต่อเรา

 

 

 

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" 

เลขที่ 194  ถนนใสสว่าง  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์ 47000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กล่องข้อความ:    ที่ตั้งโรงเรียน
    ประวัติโรงเรียน
   ข้อมูลโรงเรียน
   ทำเนียบบุคลากร

เมนู

ฝ่ายบริหารงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

      ศิลปะ

        ภาษาไทย

        สุขศึกษาฯ

        คณิตศาสตร์

     วิทยาศาสตร์

     สังคมศึกษาฯ 

        การงานอาชีพฯ

        ภาษาต่างประเทศ

 

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" 194  ถนนใสสว่าง  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

โทร: 042-711588, แฟกซ์: 042-711588

ที่ตั้งโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

           เดิมชื่อโรงเรียนเทศบาล 3 “ยุติธรรมวิทยา” ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2511 โดยแยกจากโรงเรียนเทศบาล 2  ได้อาคารจากศาลประจำจังหวัดมอบให้เทศบาลและได้ดัดแปลงอาคารเป็นห้องเรียน มีนักเรียนตั้งแต่ ป.5-ป.7  จำนวนทั้งหมด 6 ห้องเรียน ขณะนั้นมีนายสันต์  ไชยมาศ เป็นครูใหญ่ 

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 8.7 ไร่
           ต่อมาปีพุทธศักราช 2514 ได้อาคารเรียน “รัฐอุปภัมภ์1” มีห้องเรียนจำนวน 10 ห้อง มีจำนวนนักเรียน 350 คน มีนายศิริศักดิ์  เซียสกุล

เป็นครูใหญ่    
           พุทธศักราช 2519 เปิดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง  มีครูจำนวน 23 คนและมีนักเรียนจำนวน 384 คน

           พุทธศักราช 2526 กรมการปกครองได้อนุมัติสร้างอาคารเรียน “รัฐอุปภัมภ์ 2”  ได้รับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
           พุทธศักราช 2529  นายศิริศักดิ์  เซียสกุล ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงเรียนเทศบาล 1  มีนายธวัช พรหมดี  ได้มาดำรงตำแหน่งแทน 
           พุทธศักราช 2536 นายธวัช  พรหมดี ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนเทศบาล 4  จึงได้นายวิโรจน์  แก้วคำแจ้ง  มาดำรงตำแหน่งแทนและได้รับเงินอุดหนุนสร้างที่ดื่มน้ำ 10 ที่
           พุทธศักราช 2536  จังหวัดสกลนคร ได้สร้างประติมากรรมหน้าโรงเรียนทำให้มีพื้นที่ของโรงเรียนเหลือเพียง 5 ไร่
           ปีพุทธศักราช 2541  นายธวัช  พรหมดี ได้กลับมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนเทศบาล 3 อีกครั้ง และได้ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2543  เทศบาลมีคำสั่งให้  นายสันติ  ศิริขันธ์  มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่รักษาการแทนอาจารย์ใหญ่เรื่อยมา  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2545  ทางเทศบาลเมืองสกลนครได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางวรรณเลิศ   อุปพงษ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2  “เชิงชุมอนุชนวิทยา” มาดำรงตำแหน่งรักษาการอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทศบาล 3 “ยุติธรรมวิทยา”
           ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2546  เทศบาลเมืองสกลนครได้แต่งตั้งให้  นางวรรณเลิศ   อุปพงษ์   ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทศบาล 3 “ยุติธรรมวิทยา”  และได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้น
           วันที่ 1 เมษายน 2548 เทศบาลเมืองสกลนครได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้  นายสันติ   ศิริขันธ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและ ได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2555  วันที่ 2 เมษายน 2555  เทศบาลนครสกลนครได้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนจากเดิม โดยให้โรงเรียน

เทศบาล 3 “ยุติธรรมวิทยา”  เปิดทำการสอนและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นละมัธยมศึกษาตอนปลาย 

            ปัจจุบัน มีนายชาตรี  คำกรฤาชา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  มีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2 คน  คือ  นางรัตนาภรณ์  แน่นอุดร และ นายอัครพงศ์  ภูติยา  และมีครูจำนวน 37 คน นักการภารโรง 3 คน  และได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3
“ยุติธรรมวิทยา”
            วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เทศบาลนครสกลนคร มีคำสั่งแต่งตั้งให้  นายอัครพงศ์ ภูติยาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  มีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน 2  คน  คือ  นางรัตนาภรณ์  แน่นอุดร และนายขวัญชาติ ศรีหารักษา  จนถึงปัจจุบัน  มีครูจำนวน 37 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 6 คน พนักงานจ้างทั่วไป (แม่บ้าน) 1 คน นักการภารโรง 2 คน ครูจ้างสอน 1 คน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 720 คน